„Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben. Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki sem hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, s egyedül a Te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy öröklétre megígértél, s aminek egyedül a Te békéd a lámpása, eledele és terítéke. Add meg előlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden civódás, félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap, a maga helyét, s a legkisebb féltékenység is leveti csúf álarcát, s színét vesztve elpárolog.”

/Pilinszky János: Imádságért/

 

Kedves Testvérek!

Az Egyház ünneplésének középpontjában minden esztendőben a Szent Három Nap áll. Hitünk titkának, a megváltásnak ünnepe. Az egész teremtett világ és a történelem belemerül Isten szeretetének mélységébe. Nagycsütörtök az utolsó vacsora, az első szentmise, az első papszentelés emlékünnepe. Ezen a napon elnémulnak a harangok, a csengők, nem szólal meg az orgona sem a feltámadásig. A néphagyomány úgy tartja, a harangok Rómába mennek, hogy ott gyászolják Krisztust, ebben az évben sajnos üresek lesznek a templomaink, de mind a négy községben az utolsó vacsora emlékére este 6 órakkor negyed óráig szólnak majd a harangok. Ebben az órában a toronyi templomban szentmisét mutatok be mind a négy község lakóiért! Az utolsó vacsorára emlékező nagycsütörtöki szentmise végén Krisztus ruháitól való megfosztásának jelképét, az oltárfosztást végzem majd el, minden díszt eltávolítunk az oltárról, ez jelképezi, hogy kezdetét veszi Krisztus szenvedése.

 

Nagypénteken csendes elmélkedő napot tartunk Jézus megváltó kereszthalálára emlékezve. Urunk kínszenvedésének és halálának napján nincsen szentmise, csak szertartás. Ezen a napon a keresztáldozatra, az Újszövetség egyetlen áldozatára emlékezünk. Ezen a napon nem az öröm kerül előtérbe, hanem az a drága ár, amivel megszerezte nekünk Jézus Krisztus az üdvösséget. Ezért ezen a napon hallgatnak a harangok, ezért ölt piros színű miseruhát a pap a szertartás alatt. A szertartás erőteljes, a lényegre figyelmeztető jelképeket használ. A csendes bevonulás után a pap arcra borul a nyitott, kifosztott tabernákulum előtt. Egy rövid könyörgésben Isten irgalmasságáért folyamodunk, majd Izajás próféta könyvéből elhangzó részletben a szenvedő szolgaként látjuk Jézust, aki dicstelen volt, aki nem volt sem szép, sem vonzó, aki a mi betegségeinket viselte, akit a mi bűneinkért szúrtak át, és ezáltal szerzett nekünk gyógyulást a bűnből, miközben nem fogyott ki az imádság az ajkáról. A Zsidókhoz írt levél részletében arra az Isten Fiára tekintünk fel, aki a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. A szenvedéstörténetet, a Passiót Szent János evangéliuma szerint idézzük fel. Az Egyház ezen a napon egyetemesen, minden emberre, - hitre-fajra-világnézetre való tekintet nélkül - kéri a megváltás művének kiáradását az egyetemes könyörgésekben. Külön is imádkozunk a zsidókért, a nemhívőkért, a világ vezetőiért a járványban szenvedőkért és a meghaltakért.

A kereszt leleplezése és a kereszt előtti hódolat áll ennek a napnak a központjában. Az utolsó vacsora szavai "ez az én testem, ez az én vérem" Nagypénteken a teljes odaadottságban teljesedtek be. Golgota keresztjére tekintünk fel. Arra a keresztre, ami egy megalázó, büntető kivégzés eszköze volt, de Krisztus világot megváltó győzelmi jelévé vált.

Nagypéntek és Nagyszombat számunkra a belső csend, az elmélkedés és a halott Jézus melletti virrasztás napjai. Mind a négy községben nagypénteken délután 3 és este 6 között nyitva lesznek a templomok, a toronyi templomban pedig látogatható lesz a szentsír délután 3 órától este 6 óráig, egyénileg betérhetünk templomainkba egy rövid fohászra betartva a hatósági előírásokat. S ne feledjük, hogy nagypéntek szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy 18. életkortól a 60. életév közöttiek háromszor étkezhetünk egyszeri jóllakással, valamint húseledelt ezen a napon nem fogyaszthatunk 14 éves kortól halálunkig.

 

Imádság nagypéntekre:

,,A keresztfa alatt. Ott állok magamban... az Isten végtelen szeretetének igézetében; lelkemet elfogja a könyörület s az imádás mély érzése, szemembe könny gyűl; lehajtanám fejemet, de a kereszt vonz, késztet, hogy nézzek rá; mert „rám néznek és sírnak...” ígéri.
Mit adtunk neked Uram, neked, kit szeretnünk s imádnunk kellett volna. Eljöttél s barlangba szorultál; körül néztél s Egyiptomba futottál; álruhában járó, faragó ács voltál. Egyszer indultunk eléd pálmaágakkal s te sírtál; egyszer bíztad magad ránk s Barabbást választottuk; egyszer akartunk koszorút kötni neked s tövisből kötöttük; egy arcképedet vettük s az „Ecce homo” arca maradt ránk; egyszer tűnt föl, hogy anyád is van s íme, fájdalmas anya lett belőle; egyszer kértél inni s ecetet nyújtottunk.
Ó, ki hitte volna, hogy ez legyen köztünk sorsod, hogy ilyen legyen utad. S most függsz itt, mint megfagyott imádság, mint megkövült, kiáltó szó. Kitárt karokkal s nyílt ajakkal kiáltasz irgalomért. Sok hegyen imádkoztál; de az ezen hegyen végzett imád az örök „interpellatio” kiáltása. A végtelen nagy Isten bús haragjának éjjelében megfagyott ajkadon a fohász. Nagy, szent az az Úr, ki önfiának sem kegyelmezett...! Mily rémséges fölségben hirdeti ezt a kereszt! Emberek, féljétek az Istent s szeressétek Krisztust. Ezt kiáltja õ felétek, kiáltja a végkimerülésig. Ó ha, valamikor, hát ma halljátok meg szavát; kíméljétek s becsüljétek meg lelketeket!

 

Nagyszombaton a vigília szertartás kezdetéig az Egyház nem ünnepel, hanem Urunk sírjánál időzik, az Ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A tabernákulum és az oltár egész nap még megfosztva áll. A nagycsütörtökön elhallgatott csengők és harangok, a néma orgona mind a világ megváltásáért életét adó Jézust gyászolja. Aki az utolsó elveszettet is meg akarja menteni és elmegy érte a halálba.

Az esti vigília szertartás már Húsvéthoz tartozik. Húsvét vigíliája a Szent Három Nap csúcsa. Ünnepélyesen meggyújtom majd a húsvéti gyertyát, s a közben elhangzó imádság: „Jézus Krisztus a tegnap és a ma, Ő a kezdet és a vég, Ő az alfa és Ő az ómega, övé az idő és az örökkévalóság, a dicsőség és a hatalom” - valamint a húsvéti gyertyán feltüntetett évszám 2020 jelzi, hogy a megváltásnak mi itt és most 2020-ban is részesei vagyunk. A húsvéti gyertya lángja mellett újra felhangoznak az orgona és a csengők hangjai is, ezért este fél 8-kor negyed órán keresztül mind a négy községben megszólalnak a harangok Jézus feltámadására emlékeztetve! A plébánia templomban mind a négy község lakóiért fogok misézni!

Ezen az estén az esti körmenet helyett tegyünk egy égő gyertyát ablakunkba este fél 8-kor, amikor majd megszólalnak mind a négy községben a harangok, s imádkozzunk együtt közösségeinkért, s kérjük Isten irgalmát mindnyájunkra!

 

Étel szentelés szertartását mind a négy községben elvégzem mégpedig a következő módon, a templomok előtt elmondom a szentelés szövegét, majd körbejárok a falvakban és megszentelem az ablak párkányra kitett húsvéti eledeleket. Így kérem, hogy akik szenteltetni szeretnének, azok készítsék el az ételeket arra az időre, amikor a falvakban körbejárok személygépkocsival, s tegyék ki az ablak párkányra:

Bucsu 15-15.30 között

Dozmat 15.45- 16.15 között

Torony 16.15- 17.15 között

Sé 17.15-18.15 között.

Az alábbi verssel kívánok mindenkinek áldott, szent húsvéti ünnepeket, s találjuk meg az apró örömöket ebben a rendkívüli időszakban is:

Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam.

Megvallatták hűségemet: neved megtagadtam.

Halálodnak harmadnapján vádolnak a fények,

Halálodnak harmadnapján sírva hajtok térdet.

 

Uram, kerestelek téged – Céltalan futottam:

Csak magamig, másokig, majd sírodig jutottam.

Halálodnak harmadnapján megszűnik az átok,

Halálodnak harmadnapján szívem megtalálod.

 

Uram, taníts hinni benned, várni új csodára.

Tedd életem hűségessé, s legyen benne hála:

Halálodnak harmadnapján zendülnek a fények,

Halálodnak harmadnapján én is áldlak téged!

/ Kádár Ferenc Húsvéti ének /

 

A feltámadt Üdvözítő békéjét és szeretetét kívánom mindenkinek

2020 különleges húsvétján is!                       

                                                 Dr. Perger Gyula

                                                    plébános

 

Kedves Testvérek!
Plébániánk (Bucsu, Dozmat, Sé, Torony) tisztelt lakói!


A Magyar Püspöki Kar (márc. 17.) rendelete értelmében vasárnaptól (márc. 22.) hétköznapokon, ünnepnapokon és vasárnap NEM LESZNEK NYILVÁNOS (azaz a nép, a hívek részvételével tartott) szentmisék, csak úgynevezett nép nélküli magánmisék, amit a pap egymaga tart meg. Ez sem mindegyik településünkön, hanem csak a plébániatemplomban, Toronyban. De ott, abban a szentmisében imádkozunk plébániánk azaz mind a négy község lakóiért. Ez a tudat segítsen mindannyiunkat! Imáinkban hordozzuk egymást!

Egy kivételt említ a püspöki rendelet a temetést, de ezt is gyászmise megtartása nélkül. Amennyiben haláleset történne bármelyik községünkben, a Temetkezési Vállalat után a plébánost kell keresni telefonon (70-33-21-327).

A felvett szentmise szándékokat az adott napon, amelyre korábban elfogadtam, a plébánia templomban Toronyban elmondom. Minden község (Bucsu, Dozmat, Sé, Torony), minden miseszándéka elmondásra kerül, csak a toronyi templomban a hívek részvétele nélkül.

A keresztelők esetében igyekezzünk a járványt követően későbbi időpontot keresni.

A betegek szentségének március 28-29-re meghirdetett kiszolgáltatása is későbbi időpontban történik majd.

Az elsőáldozás és a bérmálás kapcsán érdemben még nem tudok nyilatkozni. Csakúgy, mint a nagyheti és húsvéti szertartásokról sem. Az elsőáldozás és a bérmálási szombati felkészítések elmaradnak, a március 20-i pénteki, bérmálásra szóló szülői értekezlet még megtartásra kerül.

Nekünk lelkipásztoroknak is be kell tartanunk következetesen előírásokat szabályokat. Most le kell állítani, lassítani az életet, hogy lehessen életünk. Ajánlom figyelmükbe a családi beszélgetéseket, játékokat, nagyszülőkkel a napi telefonos kapcsolatot, imádságot, távtanulást, testmozgást, kreativitást, olvasást, hogy pozitív élményekkel gazdagodjunk általuk.

A templomaink napközben nyitva lesznek, így egyéni imádságra betérhetünk!

Magyar nyelvű szentmise közvetítések az alábbi linken elérhetőek lesznek:
Szentmise linkek

Isten áldását és a Szűzanya közbenjáró szeretetét kérem és kívánom mind a négy község lakóinak!

Dr. Perger Gyula
plébános

Egyéni imádságra ajánlom Ferenc pápa és Dr. Erdő Péter bíboros imádságát:

Ferenc pápa imádsága járvány idejére:

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Az Emberiség Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz, Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak!

Ámen

Dr. Erdő Péter bíboros úr imádsága járvány idejére

Mindenható Urunk, Atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen

 

Nagyböjt 3. vasárnapja
2020. március 15.

1) Pénteken mind a négy községben fél 6-tól keresztutat végzünk.

2) A bérmálkozók szüleinek szülői értekezlete pénteken lesz délután fél 5-kor a toronyi templomban.

3) Az elsőáldozók oktatása szombaton délelőtt 10-kor, a bérmálkozók oktatása pedig 11-kor lesz a toronyi templom sekrestyéjében.

4) Az idei évben házasságra készülők jegyesoktatása jövő vasárnap délután 5-kor lesz a toronyi templomban.

5) Idős és beteg testvéreinknek a betegek szentségének kiszolgáltatása nagyböjt 5. vasárnapján lesz a szentmisék keretében március 28 és 29-én, előtte a
szentgyónásukat végezzék el, erre lehetőséget biztosítok minden hétköznapi szentmise előtt és után. A szentkenet szentségét minden évben fel lehet venni, feltétele a szentgyónás elvégzése. Felvehetik mindazok akik elmúltak 60 évesek, vagy még nem 60 évesek, de betegség miatt szükségét érezik. Akik a szentkenetet szeretnék felvenni iratkozzanak fel a sekrestyében.

6) Az idei évre tervezett bátaszéki egyházmegyei zarándoklat a kialakult válsághelyzet miatt elmarad!

7) Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól halálunkig kötelező a hústilalom.

8) Heti feladat, tudatosan odafigyelünk a reggeli és az esti imádságra, a héten elővesszük a Szentírást és elolvasunk egy-egy részletet, és valamelyik munkatársunk irányába egy jócselekedetet végzünk.

 

Nagyböjt 1. vasárnapja
2020. március 1.

1) A szentmise végén elvégzem a hamvazás szertartását. Alázatra bátorít!

SIT TRANSIT GLÓRIA MUNDI!

Isten nélkül semmit sem tehetünk, porból lettünk és porrá leszünk. Mit használ, ha---, az élet rövid

2) A múlt vasárnapi perselyadomány, amelyet a katolikus iskolák javára adtatok Bucsuban 18.490 ft, Dozmaton 10.000 ft, Sében 24.150 ft és Toronyban 30.745 ft volt, amely összeget már továbbítottam a Püspöki Hivatalnak, az Ő nevükben is köszönöm!

3) Ma elsővasárnap van, így a perselyadományt mind a négy községben a templomok javára adjuk, fél 3-kor a Rózsafüzér Társulat imaórát tart, Bucsuban pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét!

4) Ma Sé község szentségimádási napja van, szentségeltétel este 6-kor lesz.

5) Csütörtökön este a 6 órai szentmise keretében, majd a szentmisét követően a Szent Efrém férfikar koncertet ad a toronyi templomban, a belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

6) Pénteken elsőpéntek délelőtt a házaknál látogatom meg az elsőpéntekes betegeket, este 5-től gyóntatás lesz a toronyi templomban, majd keresztút. Ne feledjük a nagy kilencedet!

7) Toronyban, Bucsuban, Dozmaton, Sében pénteken ½ 6-től keresztutat végzünk. Kérem az iskolás gyermekeket, hogy ők is vegyenek részt a keresztúton.

8) Május 1-én az egyházmegyei zarándoklat Bátaszékre a Pécsi Egyházmegye területére lesz. Kérem, hogy akik szeretnének részt venni ezen az egyházmegyei zarándoklaton március 15-ig jelezzék szándékukat a sekrestyében.

9) Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól halálunkig kötelező a hústilalom.

10) Jócselekedet gyakorlat a hétre: senkiről nem mondok semmi rosszat.

11) Bál bevétele

szentefrem szurke torony FINAL

 

Évközi 7. vasárnap
2020. február 23.

1) A mai vasárnap az ország valamennyi katolikus templomában a katolikus iskolák javára adjuk a perselyadományunkat!

2) A jövő héten – szerdán – kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Hamvazószerdán, az esti 6 órai bucsui szentmisén megszenteljük a hamut, majd szerdán, valamint a szombat előesti szentmisén, illetve jövő vasárnap elvégzük a hamvazás szertartását. Plébániánk területén, hamvazószerdán csak Bucsu községben lesz szentmise este 6 órakor, amely szentmisére plébániánk híveit szeretettel várjuk!

3) Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok. Ezeken a napokon az, aki betöltötte a 18. életévét és még nem kezdte meg a 60. évét, csak 3-szor étkezhet 1-szeri jóllakással. Húst ezeken a napokon, valamint nagyböjt péntekjein 14. életévünktől halálunkig nem fogyaszthatunk. Amilyen a nagyböjtünk, olyan a húsvétunk. Nagyböjtben tegyünk jó elhatározásokat: jöjjünk el a vasárnapi szentmise mellett egy hétköznapi misére is, jobban figyeljünk családtagjainkra, kevesebbet nézzünk TV-t, kevesebbet használjuk az okos telefont illetve az internetet.

4) Toronyban, Bucsuban, Dozmaton és Sében is pénteken este ½ 6-tól keresztutat végzünk. Kérem és bátorítom az iskolás gyermekeket, hogy ők is vegyenek részt a keresztúton.

5) Püspök atya kérése, hogy az egyházközségi tagok vegyenek részt lelkigyakorlaton, ennek a kérésnek eleget téve, az egyházközségi tagokat és családtagjaikat is szeretettel várom február 29-én, szombaton délután 3 és 5 óra között, valamint vasárnap délután 3 és 5 óra között a toronyi Művelődési Házba, ahol a lelkigyakorlatos összejövetelt Dr. Füzes Ádám atya vezeti. Természetesen az egyházközségi tagokon és családtagjaikon kívül bárki részt vehet a lelkigyakorlaton.

6) Jövő vasárnap Sé község szentségimádási napja van, szentségkitétel a 11 órai szentmise végén lesz. Szentségeltétel pedig este 6-kor litánia keretében történik. Minél többen jöjjünk el a délutáni órákban imádkozni családjainkért, egyházközségünkért! Akik tudnak vállalni szentségimádási órát, kérem, hogy iratkozzanak fel a gyóntatószék mellé elhelyezett jelenléti íven.

 
További cikkeink...

Copyright © 2011. H&Z